Datum för senaste uppdatering: 1 juni 2018

Allmänt
Användarvillkoren avser Nurse & Docs tjänst (”Tjänsten”), som innebär förmedling av uppdrag från vårdgivare (”Uppdragsgivare”) för legitimerade läkare, sjuksköterskor, psykologer och undersköterskor (”Användare”) via webb och app (”Appen”), samt egenanställning via samma tjänst. Tjänsten tillhandahålls av Nurse & Doc i Sverige AB (org. nr. 559038-0811). När Användaren registrerar sitt konto hos Nurse & Doc accepterar denne användarvillkoren, som tillsammans med Användarens registrering av konto, utgör avtalet mellan Användaren och Nurse & Doc.

Användarkonto
Användaren måste skapa ett användarkonto i Appen innan Tjänsten kan användas. Användaren ansvarar för att informationen som lämnas vid registrering är riktig, uppdaterad och fullständig. Användarkontot är personligt och Användaren ska hålla lösenordet skyddat och inte ge någon annan tillgång till Tjänsten genom användarkontot.

Nurse & Doc har rätt att säga upp avtalet med Användaren med omedelbar verkan eller tillfälligt stänga av denne från Nurse & Doc om denne:

  • Utnyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt genom att ingå avtal som strider mot lag eller god sed, sprider information som kan bedömas vara olaglig, begår olagliga handlingar eller i övrigt medför avsevärd olägenhet för Nurse & Doc
  • Väsentligt bryter mot användarvillkoren eller andra riktlinjer som lämnats om Tjänsten av Nurse & Doc

Kontroll av legitimation
Innan Användaren kan använda Tjänsten och ansöka om egenanställning kommer Nurse & Doc att kontrollera att Användaren är legitimerad som hälso- och sjukvårdspersonal via Socialstyrelsen. Nurse & Doc kommer även att kontrollera ifall det förekommer tillsyns- och klagomålsärenden mot Användaren hos IVO. Nurse & Doc kan neka Användaren att använda Tjänsten, baserat på utfallet av dessa kontroller, och detta beslut kan ej överklagas.

Tjänsten
Användaren får tillgång till Tjänsten genom att registrera sig som Användare och skapa ett användarkonto. Tjänsten ger Användaren möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med Uppdragsgivare, som är i behov av vårdtjänster. I Tjänsten kan Användaren söka efter tillgängliga uppdrag samt ombesörjas egenanställning.

Endast följande yrkesgrupper är behöriga använda Nurse & Doc och därmed klassas som Användare:

  • legitimerade läkare
  • legitimerade sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • legitimerade psykologer
  • personer med behörighet att, för Uppdragsgivares räkning, rekrytera och teckna anställnings- eller konsultavtal med ovan nämnda yrkesgrupper

Genom godkännande av dessa användarvillkor försäkrar Användaren att denne(s):

  • tillhör minst en av ovanstående fyra grupper
  • har full behörighet att utföra de uppdrag som Användaren ansöker om att få utföra/full behörighet att lägga ut uppdrag via Appen
  • har den utbildning och kompetens som krävs för att utföra de uppdrag som Användaren ansöker om att få utföra
  • registrerade personuppgifter, behörigheter och andra uppgifter om Användaren eller dennes verksamhet är riktiga, vilket gäller oavsett om Användaren själv lämnat uppgifterna eller om de är inhämtade från en extern källa av Nurse & Doc

Användaren tecknar själv avtal med Uppdragsgivaren vid ansökan om att få utföra ett uppdrag. Användaren ombesörjer själv att följa samtliga avtal och riktlinjer gällande uppdraget hos Uppdragsgivaren.  Nurse & Doc tar inget ansvar för innehållet i, eller konsekvenserna av, de avtal som Användare ingår med respektive Uppdragsgivare. Användaren ansvarar själv för att kontrollera att Uppdragsgivaren har behörighet att sluta det aktuella avtalet med Användaren.

Uppdrag
Uppdragsgivaren lägger ut uppdrag via Appen, innehållet i dessa tar Nurse & Doc ej ansvar för. Användaren ska utföra uppdraget i enlighet med Nurse & Docs allmänna villkor samt övriga avtal som Användaren har träffat med Uppdragsgivaren. Uppdraget startar det datum Användaren rapporterat in som startdatum i Appen och detta ska vara i enlighet med uppdragsbeskrivningen. Uppdraget löper till det datum som angivits som slutdatum i uppdragsbeskrivningen, om inte ändringar skett.

Användaren kan utföra flera uppdrag parallellt, under förutsättning att dessa inte kan anses konkurrerande så att en intressekonflikt mellan olika Uppdragsgivare kan uppstå.

Vid åtagandet av uppdraget ska Användaren tillse att Uppdragsgivaren ger denne adekvata och tillräckliga instruktioner för att Användaren ska kunna utföra uppdraget. Uppdragsgivaren leder arbetet och följer upp att Användaren utför uppdraget på korrekt sätt. Det är Användarens ansvar att tillse att denne tar till sig instruktioner och material från Uppdragsgivaren, för att kunna utföra uppdraget korrekt. Uppdragsgivaren står för att tillhandaha arbetsplats, utrustning och annat material som Användaren kan vara i behov av för att utföra uppdraget.

Under uppdraget ska arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter iakttas av både Uppdragsgivare och av Användaren. Vid eventuella frågor gällande arbetsmiljön hos Uppdragsgivaren kan Användaren vända sig till Nurse & Doc för att få svar på frågor.  Uppdragsgivaren ska behandla Användaren likvärdigt med övrig icke-egenanställd personal hos Uppdragsgivaren.

Egenanställning
Som egenanställd väljer Användaren att vara visstidsanställd hos Nurse & Doc. Denna anställning börjar när uppdraget börjar och upphör när uppdraget är slut. Ett uppdrag kan inte avslutas i förväg, om Användaren inte avtalat om annat med Uppdragsgivaren.

Den egenanställde ska utföra uppdraget enligt instruktioner från Uppdragsgivaren samt i linje med gällande lagar och regler samt god sed. När den egenanställde utfört ett uppdrag måste kvaliteten på det genomförda uppdraget hålla den nivå som Uppdragsgivaren rimligen kan förvänta sig samt vara fackmannamässigt. Genomförandet av uppdraget måste vara i linje med gällande etiska och professionella riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal och ska ske i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

En förutsättning för att arbeta som egenanställd hos Nurse & Doc är att Användaren:

  • är över 18 år
  • har läst, förstått och godkänt Nurse & Docs allmänna villkor
  • tillhör någon av de fyra yrkesgrupperna angivna under Tjänsten
  • har giltig legitimation och adekvat utbildning och kompetens för att utföra uppdrag via Nurse & Doc
  • inte har anmärkningar hos IVO

Den egenanställde ombesörjer själv sina uppdrag. Nurse and Doc ansvarar för fakturering, löneadministration, inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter samt lämpliga försäkringar (ansvar/patientförsäkring). När den egenanställde har utfört ett uppdrag, i enlighet med beskrivningen av uppdraget från Uppdragsgivaren, användarvillkoren samt andra eventuella avtal, riktlinjer och instruktioner, är den egenanställde berättigad till den ersättning som angavs för uppdraget, exklusive skatt. Ersättningen betalas ut i form av lön från Nurse & Doc i linje med Nurse & Docs allmänna villkor, när den egenanställde lämnat in korrekt tidrapport samt Nurse & Doc erhållit betald faktura från Uppdragsgivaren. Semesterlön ingår i den lön den egenanställde får för uppdraget. Lönen betalas ut 15-30 dagar efter att den egenanställde skickat in sin tidrapport via Appen, beroende på när Uppdragsgivaren har betalat fakturan från Nurse & Doc.

Kost, resersättning och logi ersätts av uppdragsgivaren i de fall när det är aktuellt. Nurse & Doc tillhandahåller ej boende, resor till annan ort eller ersättning för kost på annan ort. All sådan ersättning regleras direkt mellan Användaren och Uppdragsgivaren.

Avbokningar som görs av Uppdragsgivaren på ett redan avtalat uppdrag ska ske i rimlig tid innan uppdragsstart, så att den egenanställde ges tid att hitta ett nytt uppdrag. Vid avbokning ska Uppdragsgivaren kontakta berörd egenanställd samt Nurse & Doc för att informera om detta. Uppdragsgivaren ombeds även att lämna ett legitimt skäl till avbokningen.

Nurse & Doc betalar sjuklön i linje med Egenanställningsföretagens branschorganisation  http://www.egenanstallning.org/index/policy.

Villkoren för egenanställning gäller från och med att Användaren har accepterat dem, fram till avtalets uppsägning. Uppsägning från Tjänsten sker genom att den egenanställde avregistrerar sitt användarkonto hos Nurse & Doc samt skickar ett mail till info@nurseanddoc.se och ber om att få säga upp sin Tjänst. Detta kan göras när som helst och med omedelbar verkan, men innebär inte att Användaren avsäger sig skyldigheter denne åtagit sig  gentemot Uppdragsgivare, i enlighet med avtalet Användaren tecknat med dessa.

Priser och Betalningsvillkor
Nurse & Doc tar inte ut någon ersättning för att lägga ut uppdrag på Nurse & Docs plattform. Egenanställning sker till en avgift av 5.75% av det fakturerade beloppet och marginalen för uppdragsförmedling beror på förutsättningarna för det specifika uppdraget. Vi uppdragsförmedling tar Nurse & Doc inte ut någon avgift förrän det specifika uppdraget är tillsatt och utfört av en konsult som förmedlats av Nurse & Doc.

Nurse & Doc tar inget ansvar för hur Uppdragsgivaren reglerar sin ersättning till Användaren eller över andra villkor gällande det uppdrag som förmedlas via Nurse & Doc. Dessa villkor regleras direkt mellan Användare och Uppdragsgivare.

Funktionalitet och tillgänglighet
Nurse & Docs avsikt är att erbjuda Tjänsten dygnet runt. Tillfälliga störningar och driftsavbrott kan dock förekomma och därmed kan vissa funktioner tidvis vara otillgängliga.

Behandling av personuppgifter
Nurse & Doc respekterar och värnar om Användarens personliga integritet. Nurse & Doc vill att Användaren ska känna sig trygg hos Nurse & Doc och därmed arbetar Nurse & Doc kontinuerligt med att säkerställa att Användarens personuppgifter hanteras i enlighet med rådande lagstiftning.

Nurse & Doc använder personuppgifter i syfte att (a) identifiera Användaren (b) för kommunikation med Användaren (c) löneutbetalning (d) administrera Användarens personuppgifter för att uppfylla användarvillkoren (e) arkivera godkännande av användarvillkoren samt (f) i övrigt administrera Tjänsten. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till utomstående personer eller företag, som behöver uppgifterna för att Användaren ska kunna skicka och ta emot anbud om avtal via Tjänsten.

Nurse & Doc samlar in uppgifter om Användaren på olika sätt; då Användaren är i kontakt med Nurse & Doc på telefon eller e-mail/meddelande via Appen, vid nedladdning av Appen, när Användaren startar en egenanställning hos Nurse & Doc eller genom att Nurse & Doc hämtar information om Användaren via externa källor, såsom IVO m.f.l.

Användaren har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas avseende Användaren hos Nurse & Doc. Användare som vill ha sådan information ska lämna en skriftligt undertecknad begäran till Nurse & Doc. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Det är viktigt för Nurse & Doc att de personuppgifter som Nurse & Doc har om Användaren är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga bör Användaren vända dig till Nurse & Doc och be om att få uppgifterna rättade.

Användaren har rätt att vända dig till Nurse & Doc för att begära att dennes personuppgifter raderas, om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för, eller om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och Användaren återkallar samtycket.

Uppgifter om Användaren sparas under hela den period Användaren är i kontakt med Nurse & Doc, men kommer efter det att raderas.

Immateriella rättigheter
All upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter (registrerade och icke registrerade) i Tjänsten och Appen tillhör Nurse & Doc. Ingenting i användarvillkoren ger Användaren rätt att använda immateriella rättigheter som ägs eller kontrolleras av Nurse & Doc. Användaren har inte rätt att till annan part förmedla, sälja eller mångfaldiga informationen och ingående textmaterial, foton, andra bilder eller annat verk som är del av Tjänsten och Appen. Användaren har enbart rätt att använda Tjänsten och Appen enligt användarvillkoren för Nurse & Doc samt gällande lagstiftning och att till eget medium överföra ingående textmaterial, foton eller bilder för läsning eller utskrift, i den utsträckning detta är tillåtet enligt upphovsrättslagen.

Användaren får inte använda, kopiera eller överföra Appen, eller delar av Appen, källkod eller annan teknisk lösning, på annat sätt än vad som tillåts enligt användarvillkoren. Användaren får inte heller förändra, utveckla eller skapa tillägg till Tjänsten eller Appen.  Användaren får inte upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt tillåta tredje part att, direkt eller indirekt, förfoga över eller på annat sätt använda Tjänsten eller Appen.

Inget innehåll som är olagligt, integritetskränkande, oetiskt eller som skäligen kan befaras användas för olagliga, integritetskränkande eller oetiska syften får hanteras inom ramen för Tjänsten eller laddas upp i Appen.

Användaren förbinder sig att följa gällande upphovsrättsliga regler, andra eventuella relevanta immaterialrättsliga regler, regler om skydd för personuppgifter, marknadsrättslig lagstiftning och annan relevant lagstiftning när Användaren använder sig av informationen som tillhandahålls via Tjänsten.

Ansvarsbegränsning
Tjänsten och Appen tillhandahålls i befintligt skick och Nurse & Doc lämnar inte några garantier rörande tillgänglighet, kvalitet, duglighet, lämplighet eller riktighet av Tjänsten och Appen. Nurse & Doc ansvarar inte för skador som orsakats av händelser utanför Nurse & Docs kontroll, såsom dataintrång, fel som beror på Användaren, Uppdragsgivaren eller dennes utrustning, myndighetsåtgärd, hårda väderförhållanden, sabotage, strejk, krig, olycka, elavbrott eller fördröjning i externt nät, mobil- eller telefonförbindelse.

Användaren ska hålla Nurse & Doc skadeslöst från samtliga kostnader, skador, utlägg, skadestånd och förluster som åsamkas Nurse & Doc, Uppdraggivaren eller tredje man, på grund av Användarens brott mot villkoren. Nurse & Doc tar ej ansvar för extra kostnader eller skador som Användaren kan orsaka hos Uppdragsgivaren, då detta inte täcks av ansvarsförsäkringen. Nurse & Doc ansvarar ej för indirekta skador såsom utebliven inkomst, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Användaren åtar sig vidare att på egen bekostnad försvara och hålla Nurse & Doc skadeslöst om krav riktas eller talan förs mot Nurse & Doc om intrång i Uppdragivarens eller tredje mans immateriella rättigheter, på grund av innehåll som Användaren fört in i Tjänsten samt för sådana krav som annars uppkommit i anslutning till Användarens användning av Tjänsten.

Ifall skadeståndsansvar skulle uppstå är Användaren och Nurse & Doc överens om att Nurse & Docs sammanlagda skadeståndsansvar gentemot Användaren ska vara begränsat till max fem tusen (5 000) kronor per år.

Tillämplig lag och tvist
Vid tvist bör Användaren först höra av sig till Nurse & Doc via e-mail till info@nurseanddoc.se. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av Tjänsten och användarvillkoren ska avgöras enligt svensk lag och i svensk domstol.

Övriga villkor
Nurse & Doc har rätt att ändra användarvillkoren för Tjänsten och Appen, men är skyldiga att informera Användaren vid betydande förändringar som påverkar denne. Genom att fortsätta använda Tjänsten, efter att information har skickats till angiven e-postadress, om att användarvillkoren har ändrats, samtycker Användaren till att vara bunden av de ändrade användarvillkoren.

Nurse & Doc kan när som helst ändra i eller upphöra med Tjänsten och Appen, tillfälligt eller permanent. Användaren accepterar att Nurse & Doc inte ansvarar gentemot Användaren eller tredje part för sådan ändring eller upphörande.