Allmänt

Användarvillkoren avser Nurse & Doc (Tjänsten), som innebär förmedling av uppdrag för legitimerade läkare och sjuksköterskor via Webb och App.

Villkor för tillträde till Tjänsten

Endast följande yrkesgrupper är behöriga använda Nurse & Doc

– legitimerade läkare

– legitimerade sjuksköterskor

– personer med behörighet att för vårdgivares räkning rekrytera och teckna anställnings- eller konsultavtal med ovan nämnda yrkesgrupper Genom godkännande av dessa användarvillkor försäkrar du att:

– du tillhör minst en av ovanstående tre grupper

– dina personuppgifter, behörigheter och andra uppgifter om dig eller din verksamhet och registreras på Nurse & Doc är riktiga. Detta gäller oavsett om du själv lämnat uppgifterna eller om de är inhämtade från en extern databas (som t ex uppgift om yrkeslegitimation och adresser).

Användaren är skyldig att tillse att dessa uppgifter hålls uppdaterade till envar tid

Tjänster

Tjänsten tillhandahålls via webbsajten Nurse & Doc.

Användaren får tillgång till tjänsten genom att registrera sig som användare och därigenom få ett konto.

Med hjälp av sin E-legitimation kan Användaren skriva under avtal elektroniskt.

Avtal som Användaren ingått finns tillgängliga på webbsajten.

Nurse & Doc har inget ansvar för innehållet i eller konsekvenserna av de avtal som användare ingår med varandra.

Nurse & Doc tar heller inget ansvar för innehållet i Användarens anbud, filer eller liknande dokument.

Användaren ansvarar för att kontrollera att motparten har behörighet att sluta det aktuella avtalet.

Priser och Betalningsvillkor

Användande av Tjänsten på Nurse & Doc är kostnadsfri för Uppdragsgivaren. Vi tar alltså inte någon ersättning för att t ex lägga ut ett uppdrag eller flera. Men om en tjänst blir bokad av Läkare eller Sjuksköterska så utgår en administrativ avgift om fyra(4) procent av uppdragets värde. Med värde syftas längden på uppdraget multiplicerat med den ersättning som uppdragsgivaren erbjuder i uppdraget. Den administrativa avgiften faktureras i och med att uppdrag bokas. Faktureringstid 30dagar. Nurse & Doc har inget ansvar för hur Uppdragsgivaren reglerar sin ersättning till Läkare eller Sjuksköterska eller andra villkor gällande för det uppdrag som förmedlas via Nurse & Doc. Sådana villkor regleras direkt mellan användarna själva i avtal dem emellan, t ex Konsultavtal eller vanligt arbetsgivaravtal.

Avtalstid och Uppsägning

Användarvillkoren gäller från och med att Användaren har accepterat dem, fram till avtalets uppsägning. Uppsägning sker genom att Användaren avregistrerar sitt användarkonto vilket kan göras när som helst och med omedelbar verkan.

Nurse & Doc har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan eller tillfälligt stänga av Användaren från Nurse & Doc om denne

  1. Utnyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt genom att ingå avtal som strider mot lag eller god sed, sprida information som kan bedömas vara olaglig, begå olagliga handlingar på Internet eller i övrigt medför avsevärd olägenhet för Nurse & Doc.
  2. Väsentligt bryter mot Användarvillkoren eller andra riktlinjer som lämnats om tjänsten på Nurse & Doc.

Avregistrering av användarkontot fråntar dock inte Användaren från ansvar för de avtal som Användaren ingått med annan Användare genom Nurse & Doc.

Avtal mellan användarna

När användarna tecknar avtal med varandra om en arbetsperiod genom Nurse & Doc är det Användarens ansvar att avgöra om ytterligare avtal som reglerar förutsättningarna för den aktuella arbetsperioden behöver tecknas mellan Användaren och motparten.

Behandling av personuppgifter

Nurse & Doc är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som Användaren lämnar till Nurse & Doc.

Nurse & Doc använder Användarens personuppgifter i syfte att identifiera Användaren, kontrollera att dennes e-legitimation och elektroniska underskrift är äkta, för kommunikation med Användaren, administrera Användarens personuppgifter för att uppfylla avtalet, arkivera godkännande av avtalet samt i övrigt administrera Tjänsten.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till utomstående personer eller företag som behöver uppgifterna för att Användaren ska kunna skicka och ta emot anbud om avtal via Tjänsten.

Användaren har enligt 26 § i Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas avseende Användaren hos Nurse & Doc, oavsett om dessa samlats in via Nurse & Doc eller på annat sätt. Användare som vill ha sådan information ska lämna en skriftligt undertecknad begäran till Nurse & Doc Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Funktionalitet och tillgänglighet

Nurse & Docs avsikt är att erbjuda Tjänsten dygnet runt. Tillfälliga störningar och driftsavbrott kan dock förekomma. Tidvis kan vissa funktioner därmed vara otillgängliga.

Rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter som omfattar tjänsterna på Nurse Doc och de tekniska lösningarna som används för tillhandahållande av dessa, utformning av gränssnitt, programvara, och systemarkitektur och design tillhör Nurse Doc och får ej användas av Användaren i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i tjänsten eller som uttryckligen anges i dessa villkor. Under inga omständigheter förvärvar Användaren eller tredje man några immaterialrättigheter till tjänsten eller till den programvara eller de tekniska lösningar som används i tjänsten eller till eventuella varumärken som tillhör eller nyttjas av Nurse Doc.

Användaren förbinder sig att följa gällande upphovsrättsliga regler, andra eventuella relevanta immaterialrättsliga regler, regler om skydd för personuppgifter, marknadsrättslig lagstiftning och annan relevant lagstiftning när Användaren använder sig av informationen som tillhandahålls via tjänsten Nurse Doc.

Användaren erhåller genom detta avtal ingen rätt att framställa exemplar av (kopiera) och/eller, överföra, sprida, framföra eller på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten eller utomstående, material som tillhandahållits av Nurse Doc Användaren har enbart rätt att till eget medium överföra ingående textmaterial, foton eller bilder för läsning eller utskrift i den utsträckning detta är tillåtet enligt upphovsrättslagen. Elektronisk bearbetning i form av t ex indexering och/eller databaslagring är förbjuden. Användaren har inte rätt att till annan part förmedla, sälja eller mångfaldiga i informationen ingående textmaterial, foton, andra bilder eller annat verk.

Ansvarsbegränsning

Nurse & Doc ansvarar inte för skador som orsakats av händelse utanför Nurse & Docs kontroll, såsom exempelvis dataintrång, fel som beror på Användaren eller dennes utrustning, myndighetsåtgärd, hårda väderförhållanden, sabotage, strejk, krig, olycka, elavbrott eller fördröjning i externt nät, mobil- eller telefonförbindelse.

Ändringar i Användarvillkoren

Nurse & Doc har rätt att ändra Användarvillkoren men är skyldig att informera Användaren vid betydande förändringar som påverkar denne.

Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av Tjänsten och Användarvillkoren ska avgöras enligt svensk lag och i svensk domstol.

 

Användaren förbinder sig att följa dessa användarvillkor.